SJM a dědictví

Ze zákona platí, že obsahem společného jmění manželů v zákonném režimu je vše to, co nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, se zákonnými výjimkami (například dary), včetně společných dluhů, které vznikly za doby trvání manželství. Co se však stane se SJM v případě, kdy jeden z manželů zemře, případně kdy zemřou manželé oba?

Poplatkům se nevyhnete

Dědická daň byla zrušena v roce 2014, v současné době tedy dědicové nejsou jakkoliv povinni k úhradě dědické daně. Pozůstalostní řízení se nicméně koná před notářem, který v něm plní funkci tzv. soudního komisaře, a jeho odměna je stanovena vyhláškou, počítá se vždy z hodnoty majetku v pozůstalosti. Je-li předmětem pozůstalostního řízení nemovitost, je třeba počítat i s náklady na její znalecké ocenění.

Možnosti řešení

Zemře-li v průběhu manželství jeden z manželů, platí, že společné jmění manželů okamžikem smrti zaniká. Zaniklé společné jmění manželů je proto následně vypořádáváno v rámci pozůstalostního řízení před notářem, a může k němu dojít dohodou nebo rozhodnutím soudu, neboť je třeba vyjasnit, co je jeho obsahem, a to ještě předtím, než se přistoupí k posuzování dědictví. Dohodu soud schválí vždy, není-li v rozporu s pokyny, které zůstavitel ještě za svého života udělil ohledně svého majetku pro případ smrti, popřípadě v rozporu se zákonem.

Pozůstalý manžel, jde-li o společné jmění manželů v zákonném režimu, které nebylo jakkoliv modifikováno (v rámci zúžení SJM, režimu odděleného jmění), nabývá ze zákona z titulu vypořádání SJM obvykle polovinu aktiv, tj. majetku, a pasiv, tj. dluhů, které byly součástí společného jmění manželů ke dni smrti zesnulého manžela.

Druhá polovina společného jmění manželů se pak stává předmětem pozůstalostního řízení, a náleží všem dědicům, typicky dětem zůstavitele, případně dalším dědickým třídám, pokud byl zůstavitel bezdětný. Mezi tyto dědice nicméně zpravidla náleží i pozůstalý manžel.

Vyjádřeno příkladem, pokud by předmětem společného jmění manželů byl rodinný dům, získal by pozůstalý manžel v rámci první zákonné dědické skupiny jednu polovinu tohoto domu. Druhá polovina domu by byla předmětem dědického řízení a náležela by dědicům – pozůstalému manželovi a dětem. Pokud by dědily děti dvě, pak by výsledkem pozůstalostního řízení byl stav, kdy by se pozůstalý manžel v rámci první zákonné dědické skupiny stal spoluvlastníkem domu s podílem o velikosti ideálních dvou třetin (jedna ideální polovina z titulu vypořádání společného jmění manželů, jedna ideální třetina jako výsledek pozůstalostního řízení). Děti by byly spoluvlastníkem domu, každé s podílem o velikosti ideální jedné šestiny.

Pokud by žádné děti nedědily, pak by po zesnulém manželovi stále dědil pozůstalý manžel a rodiče zesnulého manžela, nyní již však ve druhé zákonné dědické skupině (případně osoba spolužijící, která byla na zesnulém manželovi existenčně závislá a žila v domácnosti s ním alespoň jeden rok). Pozůstalý manžel by získal spoluvlastnický podíl o velikosti ideální jedné poloviny, rodiče by získali každý spoluvlastnický podíl o velikosti ideální jedné čtvrtiny.

Výše uvedené bude platit tehdy, pokud po sobě zesnulý manžel nezanechá žádné pořízení pro případ smrti (typicky závěť), ve kterém by určil, že pozůstalost má být rozdělena po jeho smrti jinak.

Nastane-li situace, kdy zemřou oba manželé, pak se celý předmět společného jmění manželů také stává předmětem pozůstalostního řízení. Muselo by se nicméně nejprve určit, který z manželů zemřel jako první, a jako první by se tedy řešila pozůstalost po něm (zejména z hlediska vypořádání společného jmění).

V každém případě lze nicméně upozornit na to, že pozůstalost nikdy netvoří pouze aktiva, nýbrž i pasiva – dluhy. Z toho důvodu lze jen doporučit zpracování soupisu pozůstalosti notářem. Je-li totiž vyhotoven soupis pozůstalosti, pak dědicové hradí dluhy jen do výše majetku zesnulého. V případě, že pasiva přesahují aktiva, lze dědictví odmítnout. O odmítnutí i o možnosti soupisu pozůstalosti musíte být notářem výslovně poučeni.

Více informací na téma SJM a rozvod se dozvíte na našich stránkách rodinavpravu.cz

Autor příspěvku: admin